AVÍS LEGAL

El Titular del lloc web allotjat a la URL www.sentinels.cat és Nil , les dades d’identificació de la qual són les següents:

Domicili social: c/ Tururú, 223, pral. 08009 Barcelona

CIF.: G-12345678

Telèfon: +34 93 310 81 51


ACCÉS AL WEB

L’avís legal regula l’accés i la utilització del Web per part dels seus usuaris.

Per registrar-se a la Plataforma cal ser major de 14 anys d’edat. En el supòsit que un menor de 14 anys vulgui registrar-s’hi, caldrà posar-se en contacte amb el Titular a través del correu electrònic adreça-email per tal de gestionar l’autorització del progenitor o tutor.

L’accés i la utilització del Web per part de l’usuari comporten l’acceptació de l’avís legal, així com de la resta de polítiques que, si s’escau, es puguin preveure al Web.

Per tant, preguem a l’usuari que llegeixi atentament l’avís legal quan es proposi utilitzar el Web ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’avís legal, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el Web.

UTILITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL WEB

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’avís legal i, si s’escau, a la resta de termes i condicions que s’incloguin al Web.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que n’impedeixi, de qualsevol manera, la utilització i el funcionament normal.

S’informa l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’avís legal o, si escau, la resta de polítiques del Web, el Titular es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat.

El Titular fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, si és el cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. No obstant això, el Titular no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

RESPONSABILITAT

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es fan sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

En el supòsit que es facin donacions, l’usuari també serà responsable de conèixer les característiques, els costos i l’ús del mètode de pagament, així com de tenir suficient saldo per poder fer la donació.

El Titular no es responsabilitza de cap dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés i/o l’ús de la informació continguda al Web, incloent i sense limitar-s’hi, els que es produeixin en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, les interrupcions, l’absència o el defecte en les comunicacions i/o internet.

Addicionalment, el Titular no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i/o l’ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que el Titular pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’avís legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

POLÍTICA EN MATÈRIA D’ENLLAÇOS (LINKS)

A) ENLLAÇOS AMB EL WEB

Qualsevol que tingui intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web, haurà de sol·licitar-ho a el Titular i complir amb la legislació vigent; en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb el Titular.

L’enllaç no implica que el Titular avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, el Titular procedirà, de manera immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

B) ENLLAÇOS AMB ALTRES WEBS

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta la recomanació, promoció, identificació i/o conformitat d’el Titular amb les manifestacions, els continguts i/o els serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, el Titular no es fa responsable del contingut, ni els termes i les condicions dels Webs Enllaçats, de manera que és l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que hi accedeixi i els utilitzi.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, les bases de dades, els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) (els “Continguts”), així com la seva estructura, la selecció i l’ordre, són Titularitat d’el Titular o dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials) són Titularitat d’el Titular o dels seus llicenciants.

L’ús del Web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibida a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament del Web, els seus Continguts i/o els signes distintius d’el Titular.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’el Titular podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.

NUL·LITAT

Si qualsevol de les clàusules de l’avís legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i aquestes romandran vigents en tota la resta, considerant-se no posada disposició o la part d’aquesta que resulti afectada. A aquests efectes, l’avís legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició d’aquest quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que pel fet de resultar essencial hagués d’afectar l’avís legal de manera integral.

JURISDICCIÓ COMPETENT

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de l’avís legal, els jutjats i tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.